OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pravidlá stolného tenisu

    PRAVIDLÁ  STOLNÉHO  TENISU

 

Niektoré  aktuálne  otázky  Pravidiel  stolného  tenisu - výklad:

 

    Aktuálne, doplnené vydanie pravidiel stolného tenisu s platnosťou od 1.9.2011 v plnom znení je publikované na

webovej stránke SSTZ v platných dokumentoch. 

 

1. Napriek publikovanému usmerneniu, naďalej sa vyskytujú problémy  v posudzovaní úmyselného

a neúmyselného dvojdotyku,   Pravidlá......čl. 2.10.1.6.

V minulosti akýkoľvek dvojdotyk loptičky s prstom hrajúcej ruky a raketou, hrajúcej ruky (po

zápästie) a raketou, dresom a raketou, a podobne, znamenal zisk bodu pre súpera. Nové pravidlo

hovorí, že zisk bodu pre súpera je len vtedy, ak hráč zahrá dvojdotyk úmyselne. Najčastejšie sa

stáva, že hráč vráti loptičku na stranu súpera tak, že sa dotkne prsta a rakety, ruky po zápästie

a rakety alebo naopak -  v takomto prípade je úmysel veľmi nepravdepodobný a teda podľa nového

pravidla ak takto odrazená loptička sa správne vráti na polovicu súpera, v hre sa normálne

pokračuje. Ak nie (vrátil loptičku do sieťky, prípadne mimo stôl) dostáva bod súper, pretože hráč

nezahral loptičku správne. V počiatočných obdobiach uplatňovania tohto nového pravidla sa

objavili problémy v doterajšie návykoch čestných hráčov, ktorí po zahratí dvojáku tento priznali

a prestali obidvaja hrať bez ohľadu na to,  či sa takto odrazená loptička vráti na polovicu súpera

správne, alebo nie. O tom komu bude v takomto prípade priznaný bod, rozhodne rozhodca

v zmysle pravidiel.

Ak ale hráč vrátil loptičku spomínaným dvojákom správne a súper prestane hrať a loptičku nevráti,

získava bod hráč, ktorý aj napriek dvojáku, vrátil loptičku správne. Nesprávny výklad sa

vyskytoval aj v prípadoch, keď sa loptička dotkla hociktorej  časti odevu,  či tela hráča, aj keď

neúmyselne, a hráč ju vrátil správne.  Hráči si to mylne vysvetľovali ako neúmyselný dvojdotyk. 

V takom prípade je to bod pre súpera. Rozhodnúť, či dvojdotyk bol zahratý úmyselne je v plnej

právomoci rozhodcu.

 

2. Ďalšie významná zmena sa uskutočnila  v pravidle o časovom limite  (článok 2.15.). Celý tento

článok bol trochu preštylizovaný, ale zmena je jediná. Doteraz sa nesmelo zaviesť pravidlo

o časovom limite ak v sete obidvaja hráči dosiahli 9 bodov. Nové pravidlo hovorí, že pravidlo

o časovom limite nemôže byť zavedené ak v sete hráči spolu dosiahli 18 bodov. Prakticky to

znamená, že doteraz sa nemohlo pravidlo o časovom limite zaviesť od stavu 9:9, či 10:9 a teraz sa

nemôže už ani od stavu 10:8.

 

3. Ďalej boli vykonané niektoré upresnenia v oblasti  vykonávania oficiálnej kontroly rakiet vrátane

určenia sankcií z opakovaného nesplnenia testov. Čl. 3.2.4.

 

4. V celých Pravidlách a Predpisoch boli v príslušných  článkoch doplnené odchýlky pre telesne

postihnutých hráčov, ktorí sú na vozíku.  Najčastejšie otázky v tejto súvislosti sa vyskytovali, ako

sa postupuje a aké pravidlá sa uplatňujú v prípade, že  zdravý stojaci hráč hrá štvorhru

s vozíčkárom. V tom prípade platia pravidlá a postup hry ako u vozíčkárov –  čl. 2.8.3.  

A toto pravidlo sa vzťahuje aj na zdravého športovca hrajúceho štvorhru s vozíčkárom  ( nie 2

na zdravú dvojicu stojacich).  Žiadnou časťou tela (vozíčka) nesmie počas výmeny prekročiť

predĺženú stredovú čiaru  - okrem hrajúcej ruky.

- V prípade, že vo dvojhre hrá zdravý športovec s vozíčkárom: 

a) Pri podaní vozíčkára na zdravého nie sú žiadne obmedzenia,

b) Pri podaní zdravého hráča na vozíčkára platia pravidlá pre hru vozíčkárov

v dvojhre – Pravidlá..... čl. 2.9.1.5.

 

5.   Striedanie hráča: 

Striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred každým

zápasom, pričom nikde dopredu netreba uviesť kto môže striedať. Striedať môžu všetci hráči, ktorí

sú na súpiske pre danú súťaž. Vyskytujú sa naďalej nesprávne názory, že vystriedať hráča je

možné iba po ukončení štvorhier a prvého kola dvojhier a iba po odohratí ďalšieho kola (po 4

zápasoch).   Vystriedať hráča je možné vždy pred začiatkom ktoréhokoľvek zápasu a je to potrebné

pred nastúpením hráča na zápas oznámiť hlavnému rozhodcovi.

 

4.3.6.1.5. STRIEDANIE HRÁČA  (Súťažný poriadok)

4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča  v stretnutí družstiev sa môže realizovať  najskôr po  odohraní  

štvorhry, resp.  štvorhier   a  prvej série dvojhier . 

4.3.6.1.5.2.   Striedanie je možné len jedenkrát  počas stretnutia. Po vystriedaní  musí nový  hráč 

dohrať stretnutie na pozícii striedaného   hráča. 

4.3.6.1.6. Zostava družstva sa nahlasuje vždy úplná. Nemožno napríklad až po odohraní štvorhry

nahlásiť hráčov pre dvojhry.

Hráča nemožno vystriedať ak bol hlavným rozhodcom vylúčený zo stretnutia v súlade 

               s pravidlami (hrubé nešportové správanie, 2x vylúčený v individuálnych zápasoch)

*   *   *

Najčastejšie otázky sa vyskytujú v súvislosti s možnosťou nastúpenia hráča v dvoch

stretnutiach ktoré sa hrajú v rovnakom čase.

Ak hráč nastúpi na stretnutie jedného družstva a v jeho priebehu je vystriedaný, môže ako

striedajúci hráč nastúpiť za druhé družstvo, ktoré hrá stretnutie s rovnakým začiatkom,

alebo sa  čiastočne  časove prekrývajú.  Musí však byť dodržaná podmienka, že

v prvom družstve bol vystriedaný a ukončil svoje účinkovanie a zápas v  druhom

družstve na ktoré nastupuje ako striedajúci  čas  časove začína až po jeho dohratí

v prvom družstve.   Nie je možné vystriedať ho a čakať kým dohrá zápas za prvé

dužstvo.

 

6.  Rady  ( pravidlá 3.5.1)

V súťaži družstiev plne platí bod 3.5.1.1.

Problémy sa vyskytujú v našich súťažiach pri uplatňovaní pravidla pre poskytovanie rád v súťaži

jednotlivcov (3.5.1.2.).   Hráč môže prijímať rady len od jednej osoby, ktorá je rozhodcovi

predstavená vopred.   Najčastejšie sa stáva, že spravidla na mládežníckych, ale aj iných turnajoch 3

hrá naraz jednému trénerovi viacej hráčov a nemôže byť prítomný na lavičke pred začiatkom

zápasu.   Hráč vtedy upozorní rozhodcu, že príde neskôr a buď ho dopredu označí, alebo upozorní

rozhodcu po jeho príchode.  V takom prípade začína hrať bez trénera na lavičke.  Ak niektorá

osoba (tréner, hráč, rodič) začína kaučovať hráča na začiatku zápasu a hráč ho uvedie rozhodcovi

ako trénera, nie je možné ho už počas zápasu vymeniť.   A v prípade, že odíde, nemôže byť

nahradený inou osobou.  Ak by k tomu došlo, rozhodca je povinný ho vykázať z lavičky...Ak by si

na lavičku sadol ktokoľvek a hráč uvedie, že to nie je určená osoba – tréner..... rozhodca ho vykáže

z lavičky.

 

7.   Ďalšie časté otázky sa vyskytovali pri určovaní hrajúcej a voľnej ruky.

Hrajúca ruka je vždy tá, v ktorej hráč drží raketu a voľná ruka tá, v ktorej v tom okamihu raketu

nedrží....  V prípade, že si počas hry preloží raketu do druhej ruky, tak hrajúcou rukou sa stáva

druhá ruka.    Môže to opakovať viackrát v zápase. 

V prípade, že hráč chce vrátiť loptičku, vypadne mu raketa z ruky a loptičku vráti správne rukou po

zápästie čo by v za iných okolností bolo správne vrátenie.... v danom prípade je to bod pre súpera,

nakoľko ruka (aj keď pred tým hrajúca)   sa bez rakety v ruke stáva voľnou rukou....

Voľnou rukou sa počas výmeny nesmie hráč dotknúť stola...!!!!

Niektoré  ďalšie otázky ktoré odznievajú na školení rozhodcov a nie vždy sú chápané

správne:

- Ak hráč počas výmeny ktoroukoľvek časťou tela, oblečenia pohne hracou plochou (stolom) 

je to bod pre súpera!!!

- Žrebovanie pred zápasom.   Hráč (dvojica) ktorý vyhrá žreb má právo voľby   

1. podanie alebo príjem, v tom  prípade súper má voľby strany

2. voľbu strany, v tom prípade má súper právo voľby či bude podávať alebo prijímať

3. vo štvorhre dvojica ktorá má právo podania ako prvá si určí kto z dvojice bude podávať

ako prvý  a následne prijímajúca dvojica určí kto z dvojice bude prijímať ako prvý...

      v druhom a každom nasledujúcom sete má vždy podávajúca dvojica právo rozhodnúť   

     kto z dvojice  začne podávať a toto právo už nemá prijímajúca dvojica, tá musí dodržať   

     postavenie, ktoré vyplynulo z postavenia na začiatku prvého setu....

1. Set    2. Set 

Ak 1 podáva na 3       potom 3 podáva na 1           

Ak 1 podáva na 4      potom  4 podáva na 1

Ak 2 podáva na 3      potom  3 podáva na 2

Ak 2 podáva na 4      potom  4 podáva na 2

Vo všetkých nepárnych setoch platí potom  postavenie z 1. setu a v párnych setoch

postavenie z 2. Setu

POZOR!   Neplatí to pri dosiahnutí 5. bodu v rozhodujúcom sete.  4

Príklad:   

Za stavu 4:5, 2:5, 5:4,5:2  - ak hráč 1 podáva na hráča 4,  po zmene strán podáva hráč 1

na hráča 3  (prijímajúca dvojica musí zmeniť postavenie)

!!! Za stavu 5:1, 5:3, 1:5, 3:5, 5:0, 0:5  - ak hráč 1 podával na hráča 4,  po zmene

strán podáva hráč  4 na hráča 1.  

.*  *  *

- Otázka,  či hráč v stretnutí družstiev môže pokračovať v stretnutí, keď skrečuje niektorý 

zápas, alebo zápasy.  Môže. Na základe momentálnej indispozície v súťaži družstiev môže

hráč vynechať jeden alebo viac zápasov stretnutia.  Do celkového výsledku stretnutia sa

potom počítajú všetky (aj prehraté) zápasy dotyčného hráča.